Skawina aktywnie wspiera kampanię "Pozory mylą, dowód nie"

10.08.2012

Miło nam poinformować, że na stronie Urzędu Miasta i Gminy Skawina ukazała się informacja na temat działań kampanii "Pozory mylą, dowód nie" oraz list otwarty Burmistrza do sprzedawców napojów alkoholowych. Bardzo dziękujemy Skawinie za zaangażowanie! Poniżej prezentujemy treść listu.

LIST DO SPRZEDAWCÓW
Nasz znak: PA. 8141.62.2012
Skawina, dnia 30 lipca 2012 r.

Panie i Panowie Przedsiębiorcy, Właściciele sklepów, restauracji i kawiarni, Sprzedawcy!
Tak jak w latach ubiegłych chcemy zwrócić Państwa uwagę na problem spożywania alkoholu przez dzieci i młodzież. Państwo, jako sprzedawcy macie ogromny wpływ na to, aby utrudnić osobom młodym, które nie mają ukończone 18 lat, dostęp do napojów alkoholowych.
Zwracamy się do Państwa z apelem – nie tylko, jako sprzedawców alkoholu, ale również, a może przede wszystkim, jako rodziców oraz odpowiedzialnych dorosłych:
Nie sprzedawajcie i nie podawajcie piwa, wina, wódki, ani żadnych napojów alkoholowych osobom, które nie ukończyły 18 roku życia!
Pragniemy Państwu przypomnieć, że zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom do lat 18.
Aby się o tym przekonać i aby mieć pewność, iż nie popełniacie przestępstwa – macie prawo zażądać dokumentu potwierdzającego wiek klienta. To prawo daje Wam art. 15 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, który mówi:
„W przypadku wątpliwości co do pełnoletniości nabywcy sprzedający lub podający napoje alkoholowe uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy”.
Zgodnie z art. 43 cyt. ustawy sprzedaż alkoholu nieletnim jest przestępstwem. Sądy karne orzekające w takich sprawach mogą nie tylko ukarać wysoką grzywną, ale także orzec przepadek napojów alkoholowych, chociażby nie były własnością sprawcy.
Ponadto, niezależnie od postępowania karnego prowadzone jest administracyjne w kierunku cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (zgodnie z art.18 ust.10 cyt. ustawy). Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, iż jednorazowe nieprzestrzeganie zakazu sprzedaży napojów alkoholowych osobom do lat 18 stanowi przesłankę cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydanego przez wójta, burmistrza, zaś wina nie jest elementem konstrukcyjnym przesłanki nakazującej organowi cofnięcie zezwolenia.
Sprzedając jedną butelkę piwa niepełnoletniej dziewczynie lub chłopcu naprawdę można wiele stracić. Informujemy, że w przez cały rok uprawnione służby przeprowadzają obserwacje i kontrole punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Wiemy, że wśród Państwa jest wielu uczciwych sprzedawców, którzy oprócz roli handlowca stawiają się w roli obywatela i zwracają uwagę komu sprzedają alkohol. Chcemy, aby szeregi odpowiedzialnych i rzetelnych sprzedawców stale się zwiększały. Aby każdy z Państwa miał świadomość, że sprzedaż alkoholu nieletnim to nie tylko przestępstwo, ale także wielka szkoda wyrządzona młodemu człowiekowi, jego rodzicom i najbliższym.
 
Adam NAJDER
Burmistrz Miasta i Gminy Skawina

« Powrót

Browary Polskie
Policja

Platforma szkoleniowa
Odpowiedzialny
Sprzedawca!

Przejdź szkolenie!