Archiwum

Regulamin konkursu

03.06.2015

KONKURS „ODPOWIEDZIALNA GMINA 2012”

1. Na podstawie analizy raportów, jury złożone z przedstawicieli Komendy Głównej Policji oraz Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego przyzna nagrody tym samorządom i organizacjom lokalnym, które zrealizowały projekt najpełniej, odnosząc jak najlepsze efekty.
 2. W konkursie zostanie wyróżnionych 10 najlepszych gmin / organizacji lokalnych.
 3. Zwycięzcy konkursu zostaną uhonorowani specjalnymi statuetkami, które wręczone zostaną podczas uroczystego spotkania w Warszawie.

REGULAMIN KONKURSU „ODPOWIEDZIALNA GMINA 2012”

§ 1
 Organizatorzy

1.    Konkurs "ODPOWIEDZIALNA GMINA 2012" (dalej „Konkurs”) jest inicjatywą Komendy Głównej Policji oraz Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce „Browary Polskie”, organizatorów kampanii „Pozory mylą, dowód nie” (dalej „Organizatorzy”).
 2.    Konkurs jest integralną częścią kampanii „Pozory mylą, dowód nie” 2012 (dalej „Kampania”).

§ 2
 Uczestnicy Konkursu

1.    W konkursie uczestniczą wszystkie gminy i organizacje lokalne, które wypełniły i nadesłały „Formularz zgłoszeniowy”, stanowiący załącznik nr 1 „Przewodnika dla organizatorów działań” (dalej „Przewodnik”), deklarując w ten sposób udział w Kampanii (dalej „Uczestnicy”).
 2.    Udział w Konkursie jest bezpłatny.

§ 3
 Cele Konkursu

1.    Celem Konkursu jest wyłonienie dziesięciu Uczestników, którzy Kampanię zrealizowali najpełniej, najbardziej kompleksowo i – w szczególności - z wykorzystaniem własnych inicjatyw, wykraczających poza standardowe działania przewidziane w części „Realizacja Kampanii” „Przewodnika”.

§ 4
 Przedmiot i kryteria oceny

1.    W Konkursie są oceniane działania opisane i udokumentowane w „Raporcie końcowym”, stanowiącym załącznik nr 4 „Przewodnika”, który Uczestnicy zobowiązani są przesłać Organizatorom po zakończeniu Kampanii.

2.    Podstawowymi kryteriami oceny działań zrealizowanych przez Uczestników Konkursu są:
 a.    stopień realizacji przedsięwzięć przewidzianych w „Przewodniku”,
 b.    zakres, stopień kreatywności oraz efektywności działań dodatkowych, stanowiących własną inicjatywę Uczestników.

§ 6
 Komisja Konkursowa

1.    Wyboru dziesięciu Laureatów Konkursu dokonuje powołana do tego Komisja Konkursowa.
 2.    W skład Komisji wchodzą przedstawiciele Organizatorów, przedstawiciele członków Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce „Browary Polskie”, ekspert kampanii "Pozory mylą, dowód nie".
 3.    Komisja Konkursowa obraduje w składzie 5-osobowym pod przewodnictwem przedstawiciela Komendy Głównej Policji.
 4.    Komisja Konkursowa podejmuje decyzje większością głosów.
 5.    Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 6.    Do chwili oficjalnego ogłoszenia werdyktu Komisja Konkursowa  zobowiązana jest do zachowania poufności i nieprzekazywania informacji osobom trzecim.
 7.  Imienna lista członków Komisji Konkursowej oraz jej Przewodniczącego opublikowana będzie na stronach internetowych Kampanii www.pozorymylą.pl i dostępna od dnia 20 października 2012 r.

§ 7
 Nagrody

1.    Dziesięciu laureatów Konkursu wyłonionych przez Komisję Konkursową otrzymuje symboliczne nagrody w postaci specjalnej statuetki oraz dyplomu i listu gratulacyjnego.
 2.    Nagrody są równorzędne. Komisja Konkursowa nie przyznaje jakichkolwiek dodatkowych wyróżnień.
 3.    Laureaci Konkursu otrzymują prawo posługiwania się tytułem "Laureat Konkursu ODPOWIEDZIALNA GMINA 2012” w celach promocyjnych przez 12 miesięcy od chwili ogłoszenia wyników Konkursu.
 4.    Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas specjalnego spotkania w Warszawie. O jego terminie Laureaci zostaną powiadomieni stosownym pismem oraz zaproszeniem.
 5.    Lista Laureatów Konkursu zostanie opublikowana na stronach internetowych Kampanii www.pozorymyla.pl oraz w komunikacie prasowym podsumowującym Kampanię.

§ 8
 Postanowienia końcowe

1.    Termin nadsyłania „Raportów końcowych”, stanowiących podstawę oceny i wyłonienie laureatów Konkursu upływa dnia 20 listopada 2012 r. 
 2.    „Raporty końcowe”, podobnie jak „Formularze zgłoszeniowe”, Uczestnicy przesyłają pocztą elektroniczną na adres info@pozorymyla.pl
 3.    Komisja Konkursowa dokona oceny i wyłoni laureatów Konkursu do dnia 27 listopada 2012 r.
 4.    Komisja Konkursowa sporządzi protokół, który będzie opublikowany na stronach internetowych Kampanii www.pozorymyla.pl.
 5.  Informacje uzyskane od Uczestników za pośrednictwem „Formularza zgłoszeniowego” oraz „Raportu końcowego” będą wykorzystane do sporządzenia zbiorczych zestawień statystycznych, a ponadto do stworzenia bazy danych "Odpowiedzialna Gmina 2012”  przez Organizatorów (dalej „Baza Danych”). Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce „Browary Polskie” będzie administratorem Bazy Danych na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
 6.    Poprzez przesłanie „Formularza zgłoszeniowego”, o którym mowa powyżej, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów danych zawartych w formularzu oraz innych materiałach przekazanych w związku z Konkursem, w zakresie i zgodnie z informacją zawartą w „Formularzu zgłoszeniowym”.
 7.    We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006, nr 90, poz. 631, z późn. zm.).

Browary Polskie
Policja

Platforma szkoleniowa
Odpowiedzialny
Sprzedawca!

Przejdź szkolenie!